English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 22403012-16 داخلی 7328
نمابر: 22403588
آدرس دبیرخانه: تهران- بزرگراه چمران- خيابان يمن- موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور- بخش تحقيقات رستنيها
پست الکترونیکی: Mycologicalsociety@gmail.com
کد پستی: 1985813111
آئين‌نامه حمایت انجمن قارچ‌شناسی ایران از پایان‌نامه/رساله و تشویق دانشجویان به فعالیت در زمینه‌های مرتبط با علم قارچ‌شناسی

 

دستورالعمل حمایت انجمن قارچ شناسی ایران از پایان نامه/رساله و تشویق دانشجویان به فعالیت در زمینه های مرتبط با علم قارچ شناسی

 

انجمن قارچ شناسی ایران (که از این پس در این دستورالعمل انجمن نامیده می شود) در راستای اهداف خود و به منظور رشد و تقویت علم قارچ شناسی در کشور از طریق ایجاد ارتباطات علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی، حمایت مالی از پایان نامه/رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی (که از این پس در این دستورالعمل پایان نامه نامیده می شود) و تشویق دانشجویان به فعالیت در زمینه های مرتبط با علم قارچ شناسی در حد توان خود به شرح زیر حمایت می کند:

 

الف) حمایت مالی

نحوه عمل:

1-      ارسال طرح تحقیق پایان نامه مصوب دانشگاه محل تحصیل و درخواست کتبی حمایت مالی به همراه تایید استاد راهنما به دبیرخانه انجمن توسط فرد متقاضی

2-      بررسی طرح تحقیق پایان نامه ها از میان واجدین شرایط، که در زیر به آنها اشاره میشود، توسط انجمن و گزینش تعدادی درخواست براساس توان مالی

3-      حمایت ویژه انجمن از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج از کشور دانشجویان دکتری در صورت داشتن توجیه و ضرورت

 

شرایط دریافت حمایت مالی:

1-      عضویت دانشجو و استاد راهنمای متقاضی در انجمن

2-      ارتباط موضوع پایان نامه با علم قارچشناسی

3-      اولویت داشتن موضوع پایان نامه از نظر حل مشکلات موجود در کشور و یا آموزش موضوع جدید در سطح دنیا

 

تعهدات حمایت شونده:

1- ارائه چکیده پایان نامه به انجمن جهت انتشار در سایت الکترونیکی انجمن

2- ارائه یک نسخه مکتوب از پایان نامه به انجمن جهت نگهداری در کتابخانه انجمن

3- تشکر و قدردانی از انجمن در پایان نامه و مقالات مستخرج از پایان نامه مطابق الگوی ارائه شده برای منابع فارسی و انگلیسی به شرح زیر:

·         ............................... received a grant from Iranian Mycological Society (IMS).

 

·         از انجمن قارچشناسی ایران به خاطر حمایت مالی از پایان نامه/رساله خانم/آقای ............ تشکر و قدردانی میشود.

 

ب) حمایت از طریق جایابی و جذب حمایت های داخلی/خارجی

 

به منظور جایابی و ایجاد ارتباط میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی با افراد متخصص و شاخص در زمینههای مختلف قارچ شناسی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دنیا در داخل و خارج از کشور انجمن از تمامی پتانسیلها و ارتباطات موجود بهره میگیرد و با جایابی و فراهم کردن هرگونه حمایت متخصصین داخلی و خارجی دانشجویان را حمایت میکند.

تبصره 1:شرایط و تعهدات مندرج در بند الف (حمایت مالی) در مورد بند ب نیز صادق می باشد.

نکته:حمایت شونده علاوه بر تشکر و قدردانی از حامی خارجی یا داخلی براساس الگوی ارائه شده در بند الف از انجمن نیز به شرح زیر تشکر و قدردانی می نماید:

 

·         This work/study was supported by the Iranian Mycological Society (IMS).

 

·         از انجمن قارچشناسی ایران به خاطر حمایت از پایان نامه/رساله خانم/آقای .................. از طریق جایابی و جذب حمایتهای داخلی/خارجی تشکر و قدردانی میشود.

 

ج) مراحل ارزیابی و عقد قرارداد

1- پایان نامه ها در کمیته دانشجویی (مرکب از مسئول کمیته و حداقل دو عضو دیگر هیات مدیره انجمن) ارزیابی می شوند.

2- پایان نامه های حائز شرایط جهت تایید نهایی توسط مسئول کمیته در یکی از جلسات هیات مدیره مطرح می شوند.

3- پس از تایید نهایی هر پایان نامه، قراردادی بین انجمن (رئیس یا دبیر هیات مدیره به نمایندگی) از یک سو و دانشجو و استاد راهنما (هر دو) از سوی دیگر در مورد تعهدات طرفین منعقد می گردد.

 

د) تشویق به فعالیت در زمینه های مرتبط با علم قارچشناسی

1-      انجمن نفرات اول تا سوم هر ورودی در مقطع کارشناسی هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را به صورت رایگان به ترتیب به مدت 3، 2 و 1 سال به عنوان عضو دانشجویی میپذیرد. چنانچه افراد قبلا عضو انجمن باشند به همان میزان از پرداخت حق عضویت سالهای بعد معاف میشوند.

نكته:میانگین معدل مجموع 7 نیمسال دانشجویان هر ورودی ملاک انتخاب می باشد. درخواست کتبی و گواهی آموزش دانشگاه مبنی بر تایید رتبه متقاضی مدارک مورد نیاز می باشند.

 

2-      انجمن نفرات اول هر ورودی در مقطع کارشناسی ارشد هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را به صورت رایگان به مدت 3 سال به عنوان عضو دانشجویی انجمن میپذیرد. چنانچه افراد قبلا عضو انجمن باشند به همان میزان از پرداخت حق عضویت سالهای بعد معاف میشوند.

نكته:میانگین معدل مجموع 2 نیمسال دانشجویان هر ورودی ملاک انتخاب میباشد.درخواست کتبی و گواهی آموزش دانشگاه مبنی بر تایید رتبه متقاضی مدارک مورد نیاز می باشند.

این دستورالعمل در دوازدهمین جلسه دور دوم هیات مدیره مورخ 05/09/1393 به تصویب رسیده است.

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا : شرکت آداک